Maurizio De Dominicis

Maurizio De Dominicis, President of Ericsson Southeastern Europe.